กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำรภาษีท้องถิ่น 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีป้าย

ภาษีโรเงรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่ กรณีค้างชำระก่อนปี 2563

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มกราคม. 2563