นายสุวิทย์ ทองสง
ประธานสภาฯ
นายธวัช รัตนะ
รองประธานสภาฯ
นางรัตนา ทิพย์แก้ว
เลขานุการสภาฯ
นายสุวิทย์ ทองสง
สมาชิกหมู่ที่ 1 ต.บางศาลา
นายชัยวัฒน์ รักดี
สมาชิกหมู่ที่ 2 ต.บางศาลา
นายธานินทร์ จันทร์แก้ว
สมาชิกหมู่ที่ 3 ต.บางศาลา
นายสุวรรณชัย ยงเยื้องคง
สมาชิกหมู่ที่ 4 ต.บางศาลา
นายวิรัช พริกบางเข็ม
สมาชิกหมู่ที่ 5 ต.บางศาลา
นายเฉลิมเกียรติ แผ้วพันธ์ชู
สมาชิกหมู่ที่ 6 ต.บางศาลา
นายศุภชัย เภอบางเข็ม
สมาชิกหมู่ที่ 7 ต.บางศาลา
นางรัตนา ทิพย์แก้ว
สมาชิกหมู่ที่ 8 ต.บางศาลา
นายสมชาย ทองขำ
สมาชิกหมู่ที่ 9 ต.บางศาลา
นายสมจิต นรสิงห์
สมาชิกหมู่ที่ 1 ต.บางตะพง
นายพิทักษ์ หนูคง
สมาชิกหมู่ที่ 2 ต.บางตะพง
นายสมจิตร์ มาแก้ว
สมาชิกหมู่ที่ 3 ต.บางตะพง
นายธวัช รัตนะ
สมาชิกหมู่ที่ 4 ต.บางตะพง