นายพิเชษฐ์ สวัสดีนฤมล
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-2719938
นายกิตติศักดิ์ ศรีวุทธานันท์
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-7407264
นายพิเชษฐ์ สวัสดีนฤมล
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.086-2719938
นายพิเชษฐ์ สวัสดีนฤมล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.086-2719938