สภาพทางเศรษฐกิจ
     
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ
   
 

1.     ระบบเศรษฐกิจ

1.1    การเกษตร

ตำบลบางศาลามีการประกอบอาชีพทางเกษตร ดังนี้

- ข้าว  จำนวน 343.09 ไร่

- ปาล์มน้ำมัน  จำนวน  3,781.76 ไร่

- มะพร้าว จำนวน 670.7 ไร่

- ส้มโอทับทิมสยาม  จำนวน 3 ไร่ 

    - พืชผัก  จำนวน  54.25 ไร่                                                         ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนัง  ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564      

                                                                          

1.2    การประมง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลาประชาชนบางส่วนมีการทำการประมงน้ำจืด ปลาทะเล ปู หอยทะเล กุ้งทะเล ดังนี้

 

ลำดับที่

ชนิด

จำนวนเกษตรกร

1

กุ้งทะเล

13 ราย

2

กุ้งน้ำจืด

1 ราย

3

ปลาทะเล

0 ราย

4

ปลาน้ำจืด

103 ราย

5

สัตว์น้ำอื่น ๆ

1 ราย

1.3    การปศุสัตว์

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน  จำนวนครัวเรือนในภาคปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 577 ราย ดังนี้

ก.     เลี้ยงโคเนื้อ            จำนวน            239    ครัวเรือน

ข.      เลี้ยงโคนม             จำนวน            -         ครัวเรือน

ค.     เลี้ยงกระบือ           จำนวน            -         ครัวเรือน

ง.      เลี้ยงสุกร               จำนวน            3        ครัวเรือน

จ.      เลี้ยงไก่พื้นเมือง       จำนวน            239    ครัวเรือน

ฉ.      เลี้ยงไก่เนื้อ            จำนวน            2        ครัวเรือน

ช.     เลี้ยงไก่ไข่              จำนวน            24      ครัวเรือน

ซ.     เลี้ยงไก่ลูกผสม        จำนวน            -         ครัวเรือน

ฌ.    เลี้ยงเป็ดเทศ          จำนวน            48      ครัวเรือน

ญ.    เลี้ยงเป็ดเนื้อ           จำนวน            -         ครัวเรือน

ฎ.     เลี้ยงเป็ดไข่            จำนวน            15      ครัวเรือน

ฏ.     เลี้ยงแพะ              จำนวน            4        ครัวเรือน

ฐ.      เลี้ยงแกะ               จำนวน            -         ครัวเรือน

ฑ.     เลี้ยงนกกระทา        จำนวน            -         ครัวเรือน

ฒ.    สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ        จำนวน            3        ครัวเรือน

 

1.4    การบริการ

การให้บริการในเขตตำบลบางศาลา จะเป็นลักษณะสถานบริการดังนี้

- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ อู่ซ่อมรถ   จำนวน 3 แห่ง

- ร้านตัดผ้า จำนวน 1 แห่ง

- บ้านเช่า จำนวน 1 แห่ง

- ร้านเสริมสวย จำนวน 1แห่ง

- ร้านบริการรับส่งแฟ็ก จำนวน 1 แห่ง

- คาร์แคร์ จำนวน 1 แห่ง

 

1.5    การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา ดังนี้

1.   วัดหลงบน อยู่ที่ หมู่ที่ ตำบลบางตะพง  เป็นสถานที่ที่มีพ่อท่านเขียวให้ประชาชนมากกราบไหว้

2.     ร้านผัดไทย อยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางศาลา  เป็นร้านอาหารสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมารับประทานผัดไทยที่มีชื่อเสียงของอำเภอปากพนัง

1.6    อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบางศาลา จะเป็นอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้ง

1.7    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ในพื้นที่ความรับผิดชอบมีร้านขายของชำ จำนวน 8 ร้าน

กลุ่มอาชีพได้แก่

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนบางศาลา

2. กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 2,3 ตำบลบางตะพง

3. กลุ่มบ้านออกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น หมู่ที่ 3 .บางศาลา

4.  กลุ่มสตรีตำบลบางตะพง ทำเหรียญโปรยทาน

5.  กลุ่มผ้าบาติก หมู่ที่ 4 .บางตะพง

6.  กลุ่มร้านค้าชุมชนบางศาลา

7.  กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลผลิต ม. 3 .บางตะพง

8.  กลุ่มเกษตรกร ม. 1,2 .บางตะพง และ ม. 9 .บางศาลา

9.  กลุ่มทำนาบ้านบางขลัง

10.  กลุ่มเลี้ยงปลานิล ม. 5 บางศาลา

11. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลานิล ม. 2 .บางศาลา

1.8    แรงงาน

- แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า

- แรงงานต่างด้าว ที่เป็นสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ส่วนใหญ่แรงงาน 3 สัญชาติจะทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง เกษตร และปศุสัตว์

- แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นการทำเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพื้นที่ยังเป็นพื้นที่ชนบท

 

 

2.     ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม

2.1    การนับถือศาสนา

ประชาชนในพื้นที่นักถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในเขตตำบลบางศาลา มีดังนี้

        วัด  6 แห่ง

2.2    ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีประจำถิ่นและงานประจำปีตำบลบางศาลา มีดังนี้

           - วันขึ้นปีใหม่  ทำบุญตักบาตร  ฟังธรรมเทศนา

           - ประเพณีจบปี จบเดือน ทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ

           - ประเพณีวันรับตายาย (รับเปรต) วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เชื่อว่าเป็นวันที่ยมทูตปล่อยวิญญาณบรรพบุรุษมารับส่วนบุญจากลูกหลาน จะทำพิธีรับวิญญาณ

           - ประเพณีวันส่งตายาย (ส่งเปรตวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 (หลังวันรับ 15 วัน) เชื่อว่าเป็นการส่งวิญญาณบรรพบุรุษกลับ ชาวบ้านจึงให้ความสำคัญมากกว่าวันรับ

           - งานชักพระ-ทอดผ้าป่า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 คืนวันพระ  15 ค่ำ พระสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านทำเรือพนมพระ รถพนมพระ  ตกแต่งพุ่มผ้าป่าแล้วร่วมกันแห่

           -  ประเพณีลอยกระทง จัดช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2.3    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

เกษตรผสมผสานต้นแบบ  หมู่ที่ 6

การรักษาแพทย์แผนไทยโดยพืชสมุนไพร หมู่ที่ 3

ช่างไม้ ทำบ้าน  หมู่ที่ 2

ถักแห ซ่อมอวนทำสุ่ม อุปกรณ์จับปลา หมู่ที่ 9

ศิลปะการแสดงด้านกลองยาว(คณะสามพี่น้องหมู่ที่ 7

เพลงบอกพื้นบ้าน หมู่ที่ 3

2.4    OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ด้วยในพื้นที่ตำบลบางศาลา ประชาชนบางส่วนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง ผลิตภัณฑ์หรือของฝากที่น่าสนใจ ก็จะเป็นอาหารทะเล และบางส่วนประชาชนจะทำอาชีพเกษตรกร ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบลบางศาลา ได้แก่  ส้มโอทับทิมสยาม , น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น,ผ้าบาติก

3.     ทรัพยากรธรรมชาติ

3.1    น้ำ

แหล่งน้ำที่ใช้ในพื้นที่  เป็นน้ำจากคลองชลประทานลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งมีน้ำตลอดปี ในพื้นที่จะมีห้วย ลำธารสาธารณ ที่ใช้ในการระบายน้ำในฤดูฝน

1.     คลอง มีทั้งหมด  20 แห่ง ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม

3.2    ป่าไม้

เนื่องจากบริบทของพื้นที่เป็นลักษณะชุมชนกึ่งชนบท  ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน

3.3    ภูเขา

เนื่องจากบริบทของพื้นที่เป็นลักษณะชุมชนกึ่งชนบท  พื้นที่ตำบลบางศาลา ไม่มีพื้นที่ติดภูเขา

3.4    ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ตำบลบางศาลายังมีแหล่งอาหารทะเลที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์สูง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น

 

 

 

   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566