นายพิเชษฐ์ สวัสดีนฤมล
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง
วิศวกรโยธา
นายศึกษา ผาดแผ้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นางสาวกนกวรรณ คำสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชยพล รัตนะพงค์
พนักงานผลิตน้ำประปา