กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ อนุญาตให้เปิดประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2562