กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2562