กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด หรือปลดประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน 2562 ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2562