กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาฯ อบต.บางศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ลงวัน ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2562