กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
กิจการสภาฯ
     
กิจการสภาฯ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2562