กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
กิจการสภาฯ
     
กิจการสภาฯ ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2562