กองทุนสวัสดิการสังคม
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สปสช.
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลบางศาลา -
ตำบลบางตะพง
กิจการสภาฯ
     
กิจการสภาฯ ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เบิกเหลี่ยมปี งบ ๖๓) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ม.๒ บางศาลา ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2562