การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
        ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
        ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
 •  ข้อมูลพื้นฐาน
 • OIT1
    โครงสร้าง
  OIT2
    ข้อมูลผู้บริหาร
  OIT3
    อำนาจหน้าที่
  OIT4
    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  OIT5
    ข้อมูลการติดต่อ
  OIT6
    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   
 •  การประชาสัมพันธ์
 • OIT7
    ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 •  การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
 • OIT8
    Q&A
  OIT9
    Social Network
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
   
 •  การดำเนินงาน
 • OIT10
    แผนดำเนินงานประจำปี
  OIT11
    รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  OIT12
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   
 •  การปฏิบัติงาน
 • OIT13
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   
 •  การให้บริการ
 • OIT14
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  OIT15
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  OIT16
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  OIT17
    E-SERVICE
      หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฏหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
   
 •  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • OIT18
    แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  OIT19
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  OIT20
    รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   
 •  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • OIT21
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  OIT22
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  OIT23
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  OIT24
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 •  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • OIT25
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  OIT26
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  OIT27
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  OIT28
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
   
 •  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • OIT29
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  OIT30
    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  OIT31
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 •  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • OIT32
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  OIT33
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 •  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • OIT34
    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  OIT35
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   
 •  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • OIT36
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  OIT37
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 •  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • OIT38
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   
 •  แผนป้องกันการทุจริต
 • OIT39
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  OIT40
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  OIT41
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 •  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • OIT42
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  OIT43
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน